Pytania i odpowiedzi

Masz pytania?

Zadaj je nam!

FAQ

Jak wypełnić wniosek?

Często zadawane pytania

“Warszawa - miasto otwarte” to program grantowy, którego organizatorem jest Miasto Stołeczne  - Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy a operatorem Fundacja Inna Przestrzeń. Celem programu jest zwiększenie liczby inicjatyw upowszechniających prawa człowieka i promujących różnorodność społeczną w Warszawie.

Budżet Programu przeznaczony na granty w 2024 roku wynosi: 180 000 pln.O wsparcie finansowe w ramach Programu ubiegać się mogą wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w Warszawie.Jeżeli Wasza organizacja ma udokomuentowane działania w Warszawie i dla warszawianek i wiarszawiaków, to możecie składać wniosek. Działania należy wskazać w  punkcie 4. Doświadczenie organizacji, w szczególności informacje o projektach w obszarach: prawa człowieka i różnorodność społeczna

Każda organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski.
W ramach Programu można wnioskować o wsparcie w wysokości maksymalnie 10 000 zł. 

Operator Programu zastrzega, że Komisja Konkursowa oraz Rada Programu mogą zdecydować o przyznaniu kwoty mniejszej niż wnioskowana.
W ramach Programu finansowane będą działania (projekty) upowszechniające prawa człowieka i promujące różnorodność społeczną w Warszawie. Oferty składane w konkursie powinny dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów tematycznych:

  • upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka i korzyści płynących z różnorodności społecznej wśród osób mieszkających w Warszawie;
  • wsparcie osób doświadczających dyskryminacji lub zagrożonych dyskryminacją;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji, nierównemu traktowaniu i mowie nienawiści.

Działania realizowane w ramach Programu powinny być ogólnodostępne i bezpłatne.


W zakładce Projekty 2023 możesz zobaczyć jakie projkety otrzymały dofinansowanie w pierwszej edycji Programu!

Operator zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania ofert zawierających opis działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne lub propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek.
Działania w ofercie powinny być niezależne od innych projektów organizacji. W uzasadnionych przypadkach działania mogą być realizowane, np. jako wydarzenie towarzyszące festiwalu, o ile nie są dofinansowane ze środków m. st. Warszawy.
Środki finansowe przekazane w ramach programu nie mogą stanowić wkładu własnego w innych projektach.

Wkład finansowy nie jest wymagany. Wkład niefinansowy - rzeczowy i osobowy może stanowić dodatkowy atut oferty.Nie, dzieła i działania realizowane w ramach Programu powinny być ogólnodostępne i bezpłatne.
Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem formularza online dostępnego na tej stronie internetowej, utworzonego przez Operatora Programu. Staraliśmy się stworzyć formę jak najprostszą i najbardziej dostępną.

Nabór wniosków trwa od 8 kwietnia do 5 maja 2024 do godziny 23:59. Po upływie tego terminu nabór wniosków i formularz zostanie zamknięty.

Po złożeniu wniosku, na podany w formularzu adres mailowy, automatycznie zostanie wysłana kopia wniosku. Jeżeli jej nie dostałaś/dostałeś skontaktuj się z nami – potwierdzimy wpłynięcie wniosku i sprawdzimy podany adres mailowy.

Rekomendujemy uniknięcie składania wniosku na ostatnią chwilę.
Ocena wniosków przebiegać będzie trzyetapowo:

ETAP I: ocena polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia formularza. Na tym etapie odrzucane będą wnioski niepełne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające informacje niewystarczające do przeprowadzenia rzetelnej oceny merytorycznej.

ETAP II: ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertki/ekspertów wchodzących w skład Komisji Konkursowej. Każdy wniosek jest oceniany przez dwie ekspertki/ekspertów. Ekspertki/eksperci wypełniają karty oceny wniosków. Komisja tworzy listę rankingową na podstawie przyznawanych punktów i przedstawia ją Radzie Programu.

ETAP III: Rada Programu podczas posiedzenia na podstawie przedstawionej listy rankingowej podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji i tworzy listę wspartych projektów.

Rada może podjąć decyzję o dofinansowaniu projektu w kwocie mniejszej niż wnioskowana.
Lista dofinansowanych projektów zostanie ogłoszona do 31 maja 2024.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2024. W przypadku otrzymania dofinansowania w ciągu 5 dni roboczych skontaktuje się z Tobą wyznaczony opiekun aby omówić szczegóły podpisania umowy i współpracy. Projekt możesz zrealizować od 1 czerwca do 31 października.

Uwaga! Projekt może trwać maksymalnie 100 dni! W trakcie trwania projektu który sam/sama określisz we wniosku możesz ponościć wydatki. Przez termin poniesienia wydatków rozumie się faktyczne dokonanie zapłaty na podstawie faktur i rachunków, w tym – w przypadku umów z osobami fizycznymi – dokonanie zapłaty pracownikom i współpracownikom oraz opłacenie należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W ciągu 21 dni od daty zakończenia projektu musisz złożyć pełne sprawozdanie.

Wsparcie finansowe w ramach Programu przekazywane jest na podstawie umowy przekazania grantu podpisanej pomiędzy podmiotem-  autorem projektu a Operatorem. Pełna kwota dotacji wypłacona zostanie po podpisaniu umowy. Umowa podpisana zostanie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, przelew środków wykonany będzie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz formularza do składania wniosków dla osób z niepełnosprawnością prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 792 332 346  w godzinach 12:00-15:00 lub o wiadomość na adres e-mail: info@miastootwarte.waw.pl .

Pracownicy Operatora udzielają informacji dotyczących Programu w dni powszednie w godz. 12:00 – 15:00 pod numerem telefonu: +48 792 332 346 (pon-pt 12:00-15:00) oraz drogą mailową: info@miastootwarte.waw.pl .

W przypadku problemów z dostępnością strony dla osób z niepełnosprawnością, osoba dyżurująca udziela również wsparcia technicznego w przygotowaniu wniosku.Skip to content